Get Adobe Flash player

ลาวดำเนินทราย ( ๒ ชั้น )

ลาวดำเนินทราย ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - -

- - - -

ดํรํดํล

- ซ - ม

- - ซ ม

รดรม

- ซ - ล

ซมซล

 

- - - -

ซมซล

- ดํ - รํ

ดํมํรํรํ

- - - -

- - - -

ซลซม

- รมซ

 

- - - -

- ดํ ? มํ

- - - รํ

มํรํดํล

- - - -

รมซล

ซลดํล

- ซซซ

 

- - - -

รมซล

ซลดํล

- ซซซ

- ดรม

- ซ - ล

- ดํ - มํ

- รํ - ซํ

 

- - - -

- - - ดํ

- - - รํ

มํรํซํมํ

- - - -

- - - -

ซลซม

- รมซ

 

- - - -

- ดํ - มํ

- - - รํ

มํรํดํล

- - ดํ ล

ซมซล

- ดํรํมํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๒

(ดํรํดํล

ดํซลดํ)

(ดํรํดํล

ดํซลดํ)

(ซลซม

ซรมซ)

(ซลซม

ซรมซ)

 

(ดํรํดํล

ดํซลดํ)

- มซล

ซลดํล

- - ซ ม

- - - -

รมซล

ซลดํซ

 

- ม - ล

- - - -

- ซ - 

- มมม

- ซ - -

- ดํ - รํ

- มํซํรํ

มํรํดํล

 

ดํรํดํล

- ซ - ม

รมซล

ดํซ - ล

- - - ม

- - - ล

- - - ดํ

- - - ล

 

- - - -

- - - -

ซลดํล

ซม - ซ

- - - -

- - - -

ลซดํล

ซมซล

 

- - - -

- - - ล

- ลลล

- ล - ล

- - - ม

- - - ซ

- มซล

ดํซ - -

 

- มซล

ดํลซม

- - ซ ล

ดํซ - -

- ดํรํมํ

ซํมํรํดํ

- - มํ รํ

ซํ มํ - -

 

มํซํดํรํ

มํรํดํล

มํรํซํมํ

- รํ - ดํ

- - - -

มํซํดํรํ

มํรํดํล

ดํซ - ล

 

- มซล

ดํซ ? 

ซลดํรํ

มํดํ - รํ

- - - -

- ดํ - มํ

- - - รํ

ดํมํรํดํ

 

- - - -

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- ดํ - ดํ

- - - -

มํซํดํรํ

มํรํดํล

ดํซ - ล

 

- มซล

- รํดํล

- มํรํดํ

- ซํมํรํ

- - - -

- - - -

- มํ - รํ

ซํมํมํมํ

 

- มํ - รํ

ซํมํมํมํ

- - ซํ รํ

- มํรํดํ

 

 

 แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 11:09 น.)