Get Adobe Flash player

ตับวิวาห์พระสมุทร

ตับวิวาห์พระสมุทร

 

คลื่นกระทบฝั่ง ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- ซ -ล

- ซ - ดํ

- มซล

- ดํ - รํ

- มํ - รํ

ซํมํมํมํ

 

- - - -

ซมมม

ซมรด

- ร - ม

ซรรร

ลทรํมํ

ลซซซ

รมซล

 

- - ซ ล

ดํมํรํดํ

- ล - ดํ

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ซ

- - - ด

รมฟซ

 

- - - -

- - - ซ

- ซซซ

- ซ - ซ

 

 

 

 

ท่อน ๒

- - - มํ

- - - รํ

- - - ดํ

- - - ล

- - - -

ซลดํรํ

- มํ - รํ

- ดํ - ล

 

- รํดํล

- ซ - ฟ

- ด - ฟ

- ซ -ล

- - - มํ

- - - รํ

- - - ดํ

- - - ล

 

- - ซ ล

ดํมํรํดํ

- ล - ดํ

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ซ

- - - ด

รมฟซ

 

- - - -

- - - ซ

- ซซซ

- ซ - ซ

 

 

 

 

 

 

บังใบ ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ดํ

- - - ท

- - - ดํ

- รํ - -

- ซ -ล

- ซ - ร

- - - ม

- ฟ - ซ

 

- ฟ - ล

- ซ - ฟ

- ด - 

- ม - ร

- - - ซ

ลทดํรํ

- รํ รํ รํ

- รํ - รํ

ท่อน ๒

- - - มํ

- - - รํ

- ท - รํ

- มํ - ซํ

- รํ - ท

- ล - ซ

- ร - ซ

- ล - ท

 

- รํ - มํ

- รํ - ท

มํรํทล

รํทลซ

- ท รํ มํ

- ซ - ล

- ท - ล

- ซ - ม

 

- - - -

- ร - ม

- ร - ซ

- - - ซ

- รํ - ท

- ล - ซ

- ร - ซ

รํซลท

 

- รํ - มํ

- รํ - ท

- - - ล

- - - ซ

 

 

 

 

  

 

แขกสาหร่าย ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- มํ - รํ

- ดํดํดํ

- ซํ - มํ

- รํ - ดํ

- มํรํดํ

- ท - ล

 

- ทรํล

ทลซฟ

มรมฟ

มฟซล

- ท - ล

- ซ - ดํ

- - มํ รํ

ดํรํ - มํ

 

- ดรม

รมฟซ

ฟลซฟ

ดฟมร

รํลลล

มฟลท

มํรํรํรํ

ลทรํมํ

 

- ลซม

- ร - ท

- ซลท

- รํ -มํ

รํ ท - รํ

- มํ - ซํ

- ทลซ

- ม - ร

ท่อน ๒

- - - มํ

- มํมํมํ

- ซํ - มํ

- รํ - ท

- - - ล

- - - ท

- - - รํ

- - - มํ

 

- - - รํ

- รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ท - ล

- ทรํล

ทลซม

- ร - ม

- ซ -ล

 

รํลลล

มฟลท

มํรํรํรํ

ลทรํมํ

- ซ -ล

ทลซม

- - - ร

- - - ท

 

- - - รํ

- รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ท - ล

- - ซ ล

ท รํ - -

ทลซม

- ซ -ล

ท่อน ๓

- - - ท

- รํ รํ รํ

- - - มํ

- รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ท - รํ

- - - ม

- - - ซ

 

- ร - ซ

- ล - ท

- มํรํท

- ล - ซ

- - ม ร

ม ร - -

มรมร

- ม - ร

 

- - ม ร

ม ร - -

มรมซ

- ล - ท

- - - -

- - - -

- ลซล

ทซซซ

 

- ลซล

รํททท

- ลซล

- ท - รํ

- - - -

- - - -

- ซ -ล

รํททท

 

- - - -

- - - ท

- - - ร

- ม - ซ

- - - ล

- ซ - ม

- ร - ท

- ล - รํ

 

- - - ท

- - รํ ล

- - - ซ

มลซม

- ร - ซ

- ล - ท

- มํรํท

- ล - ซ

?

?

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 กรกฏาคม 2014 เวลา 19:02 น.)