Get Adobe Flash player

มอญอ้อยอิ่ง ( เ ถา )

มอญอ้อยอิ่ง ( เ ถา )

 

ท่อน ๑

- - - ซ

- - - ฟ

- - - รํ

- - - ดํ

- - - -

ทดํรํดํ

- ท - ฟ

ซลฟซ

๓ ชั้น

- - - -

- - - ร

- - - ฟ

ซลฟซ

- ลดํซ

- ฟ - ท

- - รํดํ

ทดํ - รํ

 

- - - -

- - - ฟ

- - ซล

ซลฟซ

- - - ซ

ลซฟร

- - ฟํรํ

ดํท - ดํ

 

- - - -

รํทดํรํ

ฟํซํฟํรํ

- ดํ - ท

- - ลซ

ลซฟซ

- ทดํรํ

- ดํ - ท

 

- - - -

- - - -

- ซ - ซ

- - - รํ

- - - -

- ซ - รํ

- ดํทดํ

ฟํรํรํรํ

 

- - - -

- - - -

- ซํ - ฟํ

- รํ - ดํ

- ท - ล

ซฟซล

- ทดํรํ

- ดํ - ท

 

- - - -

- - - -

- ดํ - ดํ

- - - ซ

- - - -

- ดํ - ซ

ลซฟซ

- ล - ท

 

- - - -

รํทดํรํ

- ซํฟํรํ

- ดํ - ท

- ฟซล

- ซซซ

ลซฟร

- ฟ ?

ท่อน ๒

- - ซล

- - ฟซ

รฟดร

ทดํซท

- - ดํรํ

ดํทลดํ

ทลซท

ลซฟซ

 

- - ฟล

- - ฟซ

- - ฟล

ซลฟซ

- - ฟซ

ลทดํรํ

- - - -

- - - -

 

ซฟรฟ

ซรรร

ซฟรฟ

ซรรร

ซฟลซ

ลฟซร

ฟรซฟ

ซรฟด

 

ซลทดํ

รํดํทล

ซฟซล

ซลทดํ

รํรํรํซ

รํรํรํดํ

ทดํซล

ทรํดํท

 

- ล - ซ

- ฟ - -

- รํ - -

- ดํ - รํ

- ฟ - ซ

- ล - -

- ท - -

ลทดํรํ

 

- - - -

- ดํ - ฟํ

- - - ฟํ

- ดํ - รํ

- ฟํ - -

- ดํ - รํ

- - - ดํ

ทรํดํท

 

- - - -

- - - -

- ดํ - ดํ

- - - ซ

- - - -

- ดํ - ซ

ลซฟซ

- ล - ท

 

- - - -

รํทดํรํ

- ซํฟํรํ

- ดํ - ท

- ฟซล

- ซซซ

ลซฟร

- ฟ ?

ท่อน ๑

- - - -

- - - ซ

- ซซซ

- ซ - ซ

ทดํทซ

- ฟ - ท

- - รํดํ

ทดํ - รํ

๒ ชั้น

- - - -

- - - -

ฟรซฟ

- ร - ด

- - รํดํ

ทซ - ท

- - - ดํ

ทรํดํท

 

- - - -

- - - -

- ฟํ - รํ

- รํรํรํ

- ฟ - ซ

ลซฟร

- - - ดํ

ทรํดํท

 

- - - -

- - - -

ดํรํดํล

-ลลล

ซฟ - ซ

- ล - ท

- รํดํท

- ล - ซ

ท่อน ๒

- - ซซ

ลซฟร

ฟํรํดํท

ดํทลซ

- - ฟล

- - ฟซ

- - ฟซ

ลทดํรํ

 

ซซซซ

- รํ - รํ

ซซซซ

- รํ - รํ

- ฟํ -ฟํ

- - - รํ

- - - ดํ

ทรํดํท

 

- - - -

- - - -

- ฟํ - รํ

- รํรํรํ

- ฟ - ซ

ลซฟร

- - - ดํ

ทรํดํท

 

- - - -

- - - -

ดํรํดํล

-ลลล

ซฟ - ซ

- ล - ท

- รํดํท

- ล - ซ

ชั้นเดียว

- - ซซ

- ซ - -

ลซฟซ

ลทดํรํ

ดํรํฟํดํ

- รํ - ดํ

ทลซล

ทรํดํท

ท่อน ๑

- - ฟํรํ

- รํรํรํ

ฟํดํทดํ

- ททท

- ฟ ?

- ล ?

- รํดํท

- ล ?

ท่อน ๒

- - ซซ

- ซ - -

ฟลซฟ

- รรร

ฟรซฟ

- ร - ด

ทดํซล

ทรํดํท

 

- - ฟํรํ

- รํรํรํ

ฟํดํทดํ

- ททท

- ฟ ?

- ล ?

- รํดํท

- ล ?