Get Adobe Flash player
Login เข้าระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38
mod_vvisit_counterYesterday405
mod_vvisit_counterThis week443
mod_vvisit_counterLast week3575
mod_vvisit_counterThis month890
mod_vvisit_counterLast month15691
mod_vvisit_counterAll days4226590

......... เปิดบ้าน: 16 ก.ค. , 2010 ........... ......วันนี้: 03 มี.ค. , 2024......

ชมแสงจันทร์ ( เถา )


ชมแสงจันทร์ ( เถา )

 

ท่อน ๑

- - - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - -

- - - ร

มรมด

-ร - ม

๓ ชั้น

- ร - ร

- - - ม

- - - ซ

- - - ล

- - - รํ

- - - ดํ

- - - ล

- - - ซ

 

- - - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - -

- - - ร

มรมด

- ร - ม

 

- ซ - ซ

- - - ล

- รํดํล

- ซ - ม

- - - -

ซลดร

มรซม

- ร - ด

 

 

 

เที่ยว

สอง

- - - -

ซลดํรํ

มํรํซํมํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

- ล - ล

- - - ดํ

- มํรํดํ

- ซ ? ดํ

- - มํ รํ

ดํรํ - มํ

 

- ซ - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - ด

- มํรํดํ

- ซ ? ดํ

- - มํ รํ

ดํรํ - มํ

 

- - - -

- - - -

- ล - ล

- - - ดํ

- มํรํดํ

- ซ - ดํ

- - มํ รํ

ดํรํ - มํ

 

- ซ - ซ

- - - ล

- รํดํล

- ซ - ม

- - - -

ซลดร

มรซม

- ร - ด

 

 

 

เที่ยว

สอง

- - - -

ซลดํรํ

มํรํซํมํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๓

- - - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - ซ ล

ซฟมร

- - - -

- - - -

 

- ซ - ซ

- - - ด

- - - ร

- - - ม

- ฟ - ซ

ฟลซซ

- - - -

- - - -

 

- ดํ - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - ซ ล

ซฟมร

- - - -

- - - -

 

- ซ - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - ด

- - - -

ซลดร

มรซม

- ร - ด

 

 

 

เที่ยว

สอง

- - - -

ซลดํรํ

มํรํซํมํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๔

- ซ - ซ

- - - ม

- - - ซ

- - - ด

- - ซ ด

รมฟซ

- - - -

- - - -

 

- ซ - ซ

- - - ม

- - - ซ

- - - ดํ

- - ซ ล

ทดํรํมํ

- - - -

- - - -

 

- - มํ มํ

ซํมํรํดํ

- - รํรํ

มํรํดํล

- - ดํ ดํ

รํดํลซ

- - - -

- - - -

 

- ม - ม

- - - ซ

- - - ล

- - - ดํ

- มํ - รํ

- ดํ - ล

- มํรํดํ

-ล - ซ

 

ท่อน ๑

- ดํ - มํ

รํดํ - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - -

- ล - ดํ

- ล - ซ

- - - -

๒ ชั้น

- ดํ - มํ

รํ ดํ - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - -

ซํมํรํดํ

- รํ - ดํ

- - - -

ท่อน ๒

- ซ - ซ

มซ - ม

- - - ร

มดรม

- - - -

ซมรด

- ร - ม

- - - -

 

- ซ - ซ

มซ - ม

- - - ร

มดรม

- - - -

ซํมํรํดํ

- รํ - ดํ

- - - -

ท่อน ๓

- ฟฟฟ

- ม - ฟ

- ซ - ฟ

- ม - ร

- - - -

- ล - ดํ

- ล - ซ

- - - -

 

- ฟฟฟ

- ม - ฟ

- ซ - ฟ

- ม - ร

- - - -

ซํมํรํดํ

- รํ - ดํ

- - - -

ท่อน ๔

- ดํดํดํ

- ล - ดํ

- มํรํดํ

-ล - ซ

- - - -

- ล - ซ

- ฟ - ม

- - - -

 

- ดํดํดํ

- ล - ดํ

- มํรํดํ

-ล - ซ

- - - -

ดํลดํซ

ดํลดํซ

- - - -

ท่อน ๑

ชั้นเดียว

ท่อน ๒

- รํดํล

ดํลซม

- - ซ ล

ดํซ - -

- รํดํล

ดํลซม

ซมรด

ร ด - -

- ซํ - มํ

- รํ - มํ

ซํมํรํดํ

รํ มํ - -

-ซํ - มํ

- รํ - มํ

ซํมํรํดํ

รํ ดํ - -

ท่อน ๓

- ฟฟฟ

- ม - ร

- - ล ดํ

ลซ - -

-ฟฟฟ

- ม - ร

- - ซํ มํ

รํ ดํ - -

ท่อน ๔

- ดํดํดํ

- ล - ซ

- - ซ ดํ

รํ มํ - -

- ดํดํดํ

- ล - ซ

- - ล ซ

ลซ - -

ลูกหมด

- รํดํล

ดํลซม

- - ซ ล

ดํซ - -

รมซล

ดํ ซ- ล

ซลดํรํ

มํดํ- รํ

 

- - มํ รํ

ดํลดํซ

- - ดํ ล

ซมซร

- รมซ

- มซล

- ซลดํ

- ลดํรํ

 

              ชมแสงจันทร์ ( เฉพาะ ๒ ชั้น) หรือเพลงต้นวรเชษฐ์
 

กระทู้ล่าสุด

ไม่มีกระทู้แสดง