สุดสงวน ( เถา )

สุดสงวน ( เถา )

 

๓ ชั้น

- - - ฟ

- ซซซ

- - - ล

- ซซซ

- ท - ดํ

- รํ - ท

- - รํดํ

ทดํ - รํ

 

- ทดํรํ

- ฟ - ซ

- ลดํซ

ลซฟร

- ฟ - ท

- - ดํรํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ท

 

- - - รํ

- รํรํรํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ท

- ทดํรํ

ฟํรํดํท

ดํรํดํท

ดํทลซ

 

- รํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

ลซฟร

ดรดด

ซลดํรํ

ซฟฟฟ

ดรฟซ

 

- ฟซล

ซดํซล

ซฟซล

ซลทดํ

- ทดํรํ

ฟํรํดํท

ดํรํดํท

ดํทลซ

 

- รํดํล

ดํลซฟ

- ด - ฟ

- ซ - ล

ซลทดํ

รํดํทล

ซฟซล

ซลทดํ

 

- ท - ท

- - - ดํ

- - - รํ

- ฟํ - ท

- - - -

- ดํ - รํ

- ดํ - ฟํ

- รํรํรํ

 

- ทดํรํ

- ฟ - ซ

- ลดํซ

ลซฟร

- ฟ - ท

- - ดํรํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ท

 

- - - รํ

- รํรํรํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ท

- ฟซล

ทรํดํท

ลซฟซ

ลทดํรํ

 

- - ซดํ

ทลทดํ

ทลรํดํ

ทลทดํ

ททดํท

ลซฟด

ฟฟดฟ

ซลทดํ

 

- ฟ - ท

- - ดํรํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ท

- ทดํรํ

ฟํรํดํท

ดํรํดํท

ดํทลซ

 

- รํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

ลซฟร

- ด - ด

- - - ร

- - ซฟ

รฟ - ซ

๒ ชั้น

- ฟซล

- ซซซ

- รํรํรํ

- ดํ - รํ

- ฟํ - -

- ดํ - รํ

- - - ดํ

- ท - -

 

- ดํซล

ทดํซล

ทดํซล

ทดํ - ซ

- ล - ซ

- ฟ - ร

- ฟ - ซ

- - - -

 

- รํ - ดํ

- ท - ฟ

ซลฟซ

- - - -

- ท - ดํ

รํดํทล

ซฟซล

ซลทดํ

 

- ท - ดํ

- รํ - ท

- - - ดํ

- รํ - -

- ฟํ - -

- ดํ - รํ

- - - ดํ

- ท - -

 

- รํดํท

- ฟ - ท

- - - ดํ

- รํ - -

- ซ - ล

- ท - ดํ

- รํทดํ

- - - -

 

- รํ - ดํ

- ท - ฟ

ซลฟซ

- - - -

- ล - ซ

- ฟ - ร

- - ซฟ

รฟ - ซ

ชั้นเดียว

- ฟซล

- ซซซ

- รํรํรํ

- ดํ - ท

- ดํซล

ทดํ - ซ

ลซฟร

- ฟ - ซ

 

ดํรํดํดํ

ซลซซ

- ฟซล

ซลทดํ

- ท - ดํ

- ทดํรํ

ฟํ - ดํรํ

- ดํ - ท

 

- ล - ซ

- ฟ - รํ

ดํท - ดํ

- - - -

- ล - ซ

- ฟ - ร

- - ซฟ

รฟ - ซ

ลูกหมด

ซซซซ

- รํ - รํ

ดํดํดํดํ

- ท - ท

ซซซซ

- ท - ท

ดํดํดํดํ

- รํ - รํ

 

- รํดํท

- ดํทซ

- ทซฟ

- ซฟร

- รฟซ

- ฟซท

- ซทดํ

- ทดํรํ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2015 เวลา 20:38 น.)