เขมรโพธิสัตว์ ( เถา )

 

เขมรโพธิสัตว์ ( เถา )

 

๓ ชั้น

- - ดร

ฟซฟฟ

ลซฟร

ฟซฟฟ

- ลดร

ดรฟซ

ลซฟร

ฟซ - ฟ

ท่อน ๑

- - ดฟ

ซลทดํ

- - - รํ

- ดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ล - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ล

 

ดํซดํล

ดํรํดํล

ดํซดํล

ดํรํดํล

- มํรํดํ

มํรํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

 

มํรํดํซ

ดํซดํรํ

มรดร

มฟซฟ

- ดํ - ส

- ซ - ฟ

- - ลซ

ฟซ - ล

 

- - - ล

- ดํดํดํ

- - - รํ

- ดํดํดํ

ซลซซ

รมซล

รํดํดํดํ

ซลดํรํ

 

- ลดร

ดรฟซ

- ลดํซ

ลซฟร

- ลซฟ

ลซฟร

ซฟรด

ฟรดล

 

ดํซดํล

ดํรํดํล

ดํซดํล

ดํรํดํล

รํดํฟํรํ

ฟํดํรํล

ดํลรํดํ

รํลดํซ

 

- ลดํรํ

ดํฟํดํรํ

ดํลดํรํ

ดรฟซ

- ลดร

ดรฟซ

ลซฟร

ซฟ ?

ท่อน ๒

- - ดร

ฟซฟฟ

ลซฟร

ฟซฟฟ

- ลดร

ดรฟซ

ลซฟร

ฟซ - ฟ

 

- - - ด

รมฟซ

- - - ล

ซซซซ

ดรดด

ซลดร

ซฟฟฟ

ดรฟซ

 

- - - -

ฟซลดํ

- รํ - ดํ

- ล - ซ

- ล - ดํ

- ล - ซ

ดํลซฟ

ลซฟร

 

- รํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

ลซฟร

- ซฟร

ฟรดล

ซฟซล

ซลดํรํ

 

- - - -

ซลดํรํ

ฟซฟร

ฟรดล

ซลซซ

ลดํลล

ดํรํดํดํ

รํฟํรํรํ

 

- ซฟร

ฟรดล

ซฟซล

ซลดํรํ

ดรดด

ซลดร

ซฟฟฟ

ดรฟซ

 

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํรํดํล

ดํซลดํ)

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํรํดํล

ซฟ- ซ)

 

- - - -

ฟซลดํ

- รํ - ดํ

- ล - ซ

- ซฟร

- ด - ร

- ฟซล

- ซ - ฟ

ท่อน ๓

- - - ด

รมฟซ

- - - ล

ซซซซ

- ล - ซ

- ฟ - ซ

- - - ล

- - - ดํ

 

- - ซล

ดํรํดํดํ

ฟํรํดํล

ดํรํดํดํ

- ฟซล

ซลดํรํ

ดรฟซ

ฟรฟด

 

- รํดํล

ดํรํดํดํ

ฟํรํดํล

ดํรํดํดํ

- - ลซ

ลฟซร

ฟรซฟ

ซรฟด

 

- - - -

ซลดํรํ

ฟซฟร

ฟรดล

ซลซซ

ลดํลล

ดํรํดํดํ

รํฟํรํรํ

 

- ซฟร

ฟรดล

- ซ - ล

- ด - ร

- ฟ - ร

- ด - ร

- ด - ฟ

- - - ฟ

 

- ซ - ล

- ซ - ฟ

- - - ด

- ฟ - -

- ลซฟ

- ด - ฟ

- - - ซ

- ล - -

 

- ดํ - รํ

- ดํ - ล

- - - ซ

- ล - -

- ดํ - ล

- ซ - ล

- ซ - ดํ

- - - ดํ

 

- รํ - ฟํ

- รํ - ดํ

- - - ล

- ดํ - -

- รํ - ดํ

- ล - ดํ

- - ฟํรํ

ดํรํ - ฟํ

 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - ฟํ

- - - -

- - - ฟํ

- ฟํฟํฟํ

- ฟํ - ฟํ

 

- ฟํ - ฟํ

- - - รํ

- - - ดํ

- รํ - ฟํ

- - - ฟํ

- - - รํ

- - ดํรํ

ดํล - ดํ

 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - ดํ

- - - -

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- ดํ - ดํ

 

- ฟํ - ฟํ

- - - รํ

- - - ดํ

- รํ - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ล

 

ดํซดํล

ดํรํดํล

ดํซดํล

ดํรํดํล

- มํรํดํ

มํรํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

 

มํรํดํซ

ดํซดํรํ

มรดร

มฟซฟ

มดรม

ฟรมฟ

ซมฟซ

ลฟซล

 

- - - -

- - - ดํ

- - รํดํ

รํซ - ล

- - - -

- - - ล

- ลลล

- ล - ล

 

- มํรํดํ

มํรํดํล

รํดํลซ

ดํลซฟ

มดรม

ฟรมฟ

ซมฟซ

ลฟซล

 

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํรํดํล

ดํซลดํ)

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํรํดํล

ซฟ- ซ)

 

- - - -

ฟซลดํ

- รํ - ดํ

- ล - ซ

- ซฟร

- ด - ร

- ฟซล

- ซ - ฟ

๒ ชั้น

- - ดฟ

ซลทดํ

- - - รํ

ดํดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ล - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ล

ท่อน ๑

- - - -

ดฟซล

ดํรํดํล

ดํลซฟ

มดรม

ฟรมฟ

ซมฟซ

ลฟซล

 

- - - -

- ซ - ล

- - ดํรํ

- ดํ - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ฟํ

- - - รํ

- ดํ - ล

 

- - - ล

- ลลล

- ดํ - ซ

- ซซซ

- - ฟร

ฟซ - -

ลซดํล

- ซ ?

ท่อน ๒

- - - ด

รมฟซ

- - - ล

ซซซซ

ดรดด

ซลดร

ซฟฟฟ

ดรฟซ

 

- - - -

- ฟ - ล

- - - ซ

- ฟ - ร

- - - -

- ด - ร

- ฟ - ซ

- ฟ - ร

 

- ล - ล

- - - ดํ

- - - ฟํ

- - - รํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ล

- - ดํล

ซฟ - ซ

 

- - - -

ฟซลดํ

- รํ - ดํ

- ล - ซ

- - ฟร

ฟซ - -

ลซดํล

- ซ ?

ท่อน ๓

- - ดฟ

ซลทดํ

- - - รํ

ดํดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ล - ดํ

- ล - รํ

ดํดํดํดํ

 

- ฟํ - ฟํ

- - - ดํ

- - - ล

- ดํ - -

- รํ - ดํ

- ล - ดํ

- ฟํ - รํ

- - - รํ

 

- ฟ - ร

- ด - ร

- ด - ฟ

- - - ฟ

- ลซฟ

- ด - ฟ

- - - ซ

- ล - -

 

- ดํ - ล

- ซ - ล

- ซ - ดํ

- - - ดํ

- รํ - ดํ

- ล - ดํ

- - ฟํรํ

ดํรํ - ฟํ

 

- - - -

- - - ฟํ

- ฟํฟํฟํ

- ฟํ - ฟํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ฟํ

- - - รํ

ดํล - ดํ

 

- - - -

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- ดํ - ดํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ฟํ

- - - รํ

ดํล - ล

 

- ดํดํดํ

- ล - ดํ

- รํ - ดํ

- ลลล

-  ซฟร

- ด - ร

- ดํดํดํ

- ซ - ล

 

- - - -

- - - ล

- ลลล

- ล - ล

-  ซฟร

- ด - ร

- ดํดํดํ

- ซ - ล

 

- - - -

ดํลซฟ

- ฟซล

ซลดํซ

- - ฟร

ฟซ - -

ลซดํล

- ซ ?

ชั้นเดียว

- ดํดํดํ

- ล - ดํ

- ฟํ - รํ

- ดํ - ล

- รํดํล

ดํลซฟ

ดรมฟ

มฟซล

ท่อน ๑

- ดํดํดํ

- รํ - ฟํ

-  ซํฟํรํ

- ดํ - ล

- ลดํซ

ลซฟร

ฟรดร

ฟซ ?

ท่อน ๒

- - - ฟ

- - - ซ

- - ฟล

- ซฟร

- - ฟล

- ซฟร

ฟด - ร

- - - -

 

ดรฟซ

ลซฟร

ดลดร

ดรฟซ

- ลดร

ดรฟซ

ลซฟร

ฟซ ?

ท่อน ๓

- - - ด

- - - -

รดลด

- ด - ด

- - - ด

- - - -

รดลด

- ร - -

 

ฟรดร

- ฟ - -

ซฟดฟ

- ซ - ล

ดํลซล

- ดํ - รํ

ดํล - ดํ

- รํ - ฟํ

 

( - - - -

ล้อ - - )

(- ฟํ - รํ

ดํล - ดํ)

( - - - -

ล้อ - - )

(-ฟํ - รํ

- ดํ- ล)

 

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํลซฟ

ลซดํล)

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํลซฟ

ลซดํล)

 

ดํลซฟ

ซล - ซ

ลซฟร

ฟซ - ฟ

 

 

 

 

ลูกหมด

- - ฟํฟํ

- - รํรํ

- - ดํดํ

- - ลล

- - ซซ

- - ลล

- - ดํดํ

- - รํรํ

 

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํดํลดํ

ลซฟร)

( - - - -

ล้อ - - )

(ลรํลดํ

ลซฟร)

 

- - ฟํฟํ

- - รํรํ

- - ดํดํ

- - ลล

- - ซซ

- - ลล

- - ดํดํ

- - รํรํ

 

( - - - -

ล้อ - - )

(ดํดํลดํ

ลซฟร)

( - - - -

ล้อ - - )

(ลรํลดํ

ลซฟร)

 

- - ฟํฟํ

- - รํรํ

- - ดํดํ

- - ลล

- - ซซ

- - ลล

- - ดํดํ

- - รํรํ

 

- - ซล

ดํรํดํรํ

- - ดร

ฟซฟซ

- ฟซล

- รฟซ

- ดรฟ

- ลดํรํ

 

- - ซล

ดํรํดํรํ

- - ดร

ฟซฟซ

- ฟซล

- ซลท

- ลทดํ

ทดํรํ