ลาวล่องน่าน

 

ลาวล่องน่าน

 

- - - -

- มํรํดํ

- - ล ซ

มซลดํ

- ซลซ

ลดํ - ล

ดํลซม

- รมซ

- - - -

-ดํรํมํ

- - ซํ รํ

มํดํรํมํ

- ดํรํมํ

- ซ - ล

- - ดํ ซ

มซลดํ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 11:15 น.)