นกเขาขะแมร์ (เถา)

 

นกเขาขะแมร์ ( เถา )

 

๓ ชั้น

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

- ดํ - -

- ดํ - ซ

ลซมซ

ลดํ - ล

ท่อน ๑

- - - -

- - - -

- ดํมซ

- ล - ดํ

- ดํ - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

ซลซดํ

- รํ - มํ

- ซํ - -

- รํ - มํ

ซํ - รํมํ

- รํ - ดํ

 

- - - -

ดํลดํซ

ลซมซ

- ล - ดํ

- ดํ - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

- ร - ร

- - - ม

- - ซ ม

รดรม

- - ล ซ

มซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 

- - - -

- - - -

ลลซล

ทลซม

ลลซล

ทลซม

รดรม

- ซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

ทางเปลี่ยน

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

(ระนาด)

(-ดํ-ล )

(ระนาด)

(-ซ-ล )

 

(ระนาด)

(-ม-ซ )

(ระนาด)

(-ล-ดํ )

- ดํ - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

ซลซดํ

- รํ - มํ

- ซํ - -

- รํ - มํ

ซํ - รํมํ

- รํ - ดํ

 

- - - -

ดํลดํซ

ลซมซ

- ล - ดํ

- ดํ - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

- ร - ร

- - - ม

- - ซ ม

รดรม

- - ล ซ

มซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 

- - - -

- - - -

ลลซล

ทลซม

ลลซล

ทลซม

รดรม

- ซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

ท่อน ๒

( - - - -

- มดํล

- มดํล

- มดํล

- - ดํ ล

ซลดํม

- - ร ม

ซลซล)

 

( - - - -

- ลรํดํ

- ลรํดํ

- ลรํดํ

- - ล ซ

มซลดํ

รมซล

ดํลซม)

 

(ระนาด)

(- ร- ม)

(ระนาด)

(- ร- ม)

(ระนาด)

(-ร- ม)

รดรม

- ซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 

- - - -

- - - -

ลลซล

ทลซม

ลลซล

ทลซม

รดรม

- ซ - ล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

ทลซม

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

๒ ชั้น

- - - ม

- ซ - ล

- ดํ - ล

- ซ - ล

ซม - ซ

- ล - ดํ

- - ล ซ

ดํลซม

ท่อน ๑

- - - -

- ดรม

ซลซม

- ร - ด

- - ล ซ

มซลดํ

รมซล

ดํลซม

 

(ระนาด)

(ดรมซ)

(ระนาด)

(รมซล)

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 

(ระนาด)

(ดรมซ)

(ระนาด)

(รมซล)

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 ท่อน ๒

( - - - -

- ซดํล

- ซดํล

- ซดํล)

(- - มซ

- ล - ดํ

- - ล ซ

ดํลซม)

 

( - - - -

- รซม

- รซม

- ร - ด)

(- - ลซ

มซลดํ

รมซล

ดํลซม)

 

(ระนาด)

(ดรมซ)

(ระนาด)

(รมซล)

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

 

(ระนาด)

(ดรมซ)

(ระนาด)

(รมซล)

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

ชั้นเดียว

- - - -

รมซล

ดํรํดํล

- ซ -ม

- - ร ม

ซมรด

- มซล

ดํลซม

ท่อน ๑

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

ท่อน ๒

- - ดํ ล

- - ดํ ล

- - ดํ ล

ซลดํม

- - ร ม

ซมรด

- มซล

ดํลซม

 

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

- - - -

รมซล

ทลรํท

- ล - ซ

ลูกหมด

- - - -

รมซล

ดํรํดํล

- ซ -ม

- มซล

ดํซ - ล

ซลดํรํ

มํดํ - รํ

 

- - มํ รํ

ดํลดํซ

 - - ดํ ล

ซมซร

- รมซ

- มซล

- ซลดํ

- ลดํรํ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 19:33 น.)