แสนคำนึง (เถา )

 

แสนคำนึง (เถา )

 

เกริ่น

- - - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

 

- - - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

 

- - - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - ด

- - - -

- - - ดํ

- - - ล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - ซ

- - - ม

- ร - ด

- - - ดํ

- - - ล

- ซ - ม

- ร - ด

๓ ชั้น

- - - -

- - - -

- ร - ร

- - - ม

- - ซ ม

รดรม

- - ล ซ

มซ - ล

ท่อน ๑

มซลดํ

- - - ดํ

- มํ - รํ

- ดํ - ล

- - - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

- ดํ - ดํ

- - - ล

- - - -

รมซล

ดํซดํล

- ซ - ม

 

- - - -

- - - -

- ร - ร

- - - ม

- - ซ ม

รดรม

รมซล

ซลดํซ

 

- - - -

- - - -

ดํลซม

ลซมร

มรดล

ดํล - -

มรซม

- ร - ด

 

- - - -

- - - -

รมซล

ซม - ซ

- ลซม

- ซ - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

 

- - - -

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

ลรํดํล

- ดํ - -

รมซล

ดํลซม

 

- - - -

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

ลรํดํล

- ดํ - -

ซดรม

ซร - ม

 

- - - -

- - - -

ดํลซม

ลซมร

มรดล

ดํล - -

มรซม

- ร - ด

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

- ร - ร

- - - ม

- - ร ด

- ร - -

ดํล - ดํ

- มซล

 

- - - -

- - - -

ลซมซ

ลดํ -ล

- - ดํ ซ

ดํ ล - -

ซม - ซ

- ดรม

 

- - - -

- - - -

มรดล

- ดํ -ล

- - - -

- ซ - ล

- ด - ร

- ม - ซ

 

- - ล ซ

มรดล

- - ซ ล

ดรมซ

- - ซ ล

ดรมซ

มซลซ

มรดล

 

- - - -

- - - -

- ดรม

- ซ - ล

- - ดํ ล

ซมซล

- ดํรํมํ

- รํ - ดํ

 

- - - -

- - - -

รมซล

ซม - ซ

- ลซม

- ซ - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

 

- - - -

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

ลรํดํล

- ดํ - -

รมซล

ดํลซม

 

- - - -

- - - -

ซลดํรํ

ดํล - ดํ

ลรํดํล

- ดํ - -

ซดรม

ซร - ม

 

- - - -

- - - -

ดํลซม

ลซมร

มรดล

ดํล - -

มรซม

- ร - ด

 ๒ ชั้น

- ร - ร

ดร- ม

- ซ - ซ

มซ - ล

- ดํ - -

ลดํ - ล

- - - ซ

ดํลซม

ท่อน ๑

- ดํ - -

ลดํ - ล

- - - ซ

ดํลซม

- - ซ ม

รดรม

รมซล

ซลดํซ

 

- ดรม

- ซ - ร

มรดล

- ซ - ดํ

(- - ลรํ

ดํล - ดํ

- - ล รํ

ดํล - ดํ

 

- - ม ล

ซม - ซ

- - ม ล

ซม - ซ

- - ล รํ

ดํล - ดํ

- - ม ล

ซม - ซ

 

- มมม

- ร - ม

ซมรด

- ร - ด)

 

 

 

 

ท่อน ๒

(- - - -)

(-รํ - มํ)

- รํ - มํ

รํดํ - รํ

ดํล - ดํ

ลซ - ล

ซม - ซ

มร - ม

 

(- - - -)

(-ร - ม)

(- - - -)

(-ร - ม)

(- - - -)

(-ร -ม)

รมซล

ซลดํซ

 

- ดรม

- ซ - ร

มรดล

- ซ - ดํ

(- - ลรํ

ดํล - ดํ

- - ล รํ

ดํล - ดํ

 

- - ม ล

ซม - ซ

- - ม ล

ซม - ซ

- - ล รํ

ดํล - ดํ

- - ม ล

ซม - ซ

 

- มมม

- ร - ม

ซมรด

- ร - ด)

 

 

 

 

ชั้นเดียว

(- - ร ม

- ซ - ล

ดํ - ซล

- ซ - ม

ดํ - ซล

- ซ - ม

- - ร ม

ซล- ซ)

ท่อน ๑

- - มํมํ

ซํมํรํดํ

- รํลดํ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลมซ

- ลมซ

- ร - ด

 

- รํลดํ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลมซ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลซม

- ร - ด

ท่อน ๒

( - - รํมํ

- - ดํรํ

ลดํซล

มซรม

- มรม

- มรม

- มรม

ซล- ซ)

 

- - มํ มํ

ซํมํรํดํ

- รํลดํ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลมซ

- ลมซ

- ร - ด

 

- รํลดํ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลมซ

- รํลดํ

- ลมซ

- ลมซ

- ร - ด

ลูกหมด

ดํดํดํดํ

- ดํ - ดํ

ดํดํดํดํ

- ดํ - ดํ

ซซซซ

- ล - ล

ดํดํดํดํ

- รํ - รํ

 

ซลดํรํ

ดํลดํรํ

ดํลดํรํ

ดํรํ - -

มํรํดํล

รํดํลซ

ดํลซม

ลซมร

 

- - -ด ร

มซมซ

- - -ร ม

ซลซล

- มซล

- รํดํล

- มํรํดํ

-ซํมํรํ

 

 

 

 

 

- - ดํ ซ

ลดํลดํ

- - ซ ล

ดํรํดํรํ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 19:38 น.)